WSi s.r.o. - Tomanova 82, Praha 6, e-mail: E-m*a*i*1, web: www.deratizace.com.
Tel./Fax: 233 340 944-6, 601 305 607. Příjem objednávek 800 100 180

DERATIZACE: potkan, myš, krysa…

Víte, že…

Hubení potkanů – orientační ceny od: 1.200.- Kč bez DPH za bytový dům. Dále viz ceník.

Potkan

potkan je velice plachý hlodavec, ale je-li zahnán do kouta, útočí a schopen vyskočit i do značné výšky ? Současně může být přenašečem leptospirózy, salmonelózy, Weilovy žloutenky a dalších nebezpečných infekčních onemocnění. Proto je třeba setkání s potkanem předcházet a rozhodně jej nepodceňovat. Dnes se již velké množství majitelů a správců domů chovají daleko zodpovědněji k našemu zdraví a snaží se v souladu se zákonem snížit výskyt škodlivých hlodavců prováděním pravidelných preventivních deratizací a zároveň zamezit hlodavcům v migraci do objektů. Bohužel se však setkáváme s poměrně velkým procentem lidí, kteří tuto situaci nerespektují.

Obecně můžeme osoby odpovědné za regulaci počtu myšovitých hlodavců na únosnou míru (jak praví zákon) rozdělilo do třech skupin, kteří:

  1. mají zájem problém řešit, sbírají informace a problém se snaží řešit buď s pomocí odborníků, které práce provedou, příp. prevence provádějí svépomocí dle informací sdělených odbornými pracovníky v oblasti DDD a odborné firmy objednávají na akutní zákroky.
  2. si neuvědomují, jaká zejména zdravotní rizika hrozí. V případě, že získají potřebné informace, mají zájem problém řešit (viz bod 1.).
  3. zcela ignorují a bagatelizují tuto problematiku (ať už lokální nebo globální). Jejich přístup hraničí s bezohledností vůči svému okolí, zejména vůči majitelům a správcům okolních domů, kterým není stav lhostejný a provádějí pravidelné i akutní zásahy.

ad. 1) pro tyto majitele a správce domů je zde servis odborných firem i státních organizací. Ve spolupráci s nimi většinou bezproblémově řeší problematiku DDD a pokud mají sousedy, kteří nejsou lhostejní, společně úspěšně bojují proti přemnožení hlodavců a současně i dodržují zákonné normy.

ad. 2) tito majitelé většinou pro jiné pracovní a soukromé problémy věc neřeší. Takovým majitelům stačí často upozornění souseda, lékaře nebo i odborné firmy, která v sousedství deratizace provádí. Poté již problematiku nepodceňují a začnou se jí zabývat.

ad. 3) zde již pomáhá jen (ne vždy) pouze represe ze strany úřadů.

Jsem povinen ? aneb výňatky z legislativy:

  1. platí obecně závazný předpis z roku 1966, konkrétně ze zákona č.20/1966 Sb. a vyhlášky č.91/1984 Sb. Tyto předpisy nenařizují, jak často se má deratizace provádět, ale nařizují každému správci a majiteli domu PROKAZATELNĚ regulovat počet myšovitých hlodavců na únosnou míru, aby nebyla způsobena újma na zdraví obyvatelstva a ekonomické škody (toto je uvedeno i na našem webu http://www.de­ratizace.com/le­gislativa/ ).

Jediným průkazným dokladem, který majitel může mít, je potvrzení – pracovní výkaz, ze kterého je provedení deratizace zřejmé.

  1. některé obce mají vydanou vyhlášku, kterou je přesně určeno, ve kterou roční dobu musí na vlastní náklady PROKAZATELNĚ majitel nebo správce domu deratizační zákrok nechat provést. Praha takovou konkrétné vyhlášku dle našich současných informací nemá. Příslušné úřady tvrdí, že tato povinnost vyplývá jednoznačně a dostatečně z výše uvedených předpisů. Jasná specifikace by však pomohla předejít mnoha nedorozuměním.

Závěr: ano, jako majitel a správce domu povinen jsem. Ze zákona i morálně…

Jak často…

S tímto dotazem se setkáváme poměrně často právě proto, že toto není nikde jednoznačně uvedeno (pro Prahu). Proto jsme opakovaně žádali příslušné úřady o oficiální stanovisko. Bylo nám sděleno, že požadovaná četnost jasně vyplývá z nám dnes dostupných technologií a přípravků určených k hubení a MINITORINGU hlodavců. Z této formulace plyne, že i v případě, že nebyl zjištěn výskyt hlodavců v objektu, je třeba provádět monitoring výskytu, který je možno realizovat sledováním stavu nástrahy, či úbytku návnady. Výrobci dnes používaných nástrahových přípravků uvádějí, že je třeba:

V praxi bývá dostatečné provádění deratizačních zákroků 2× ročně v době zvýšené migrace hlodavců (zpravidla jaro a podzim). Méně četné provádění deratizačních zákroků v objektech již není technologicky vhodné a většinou nepřispívá k plošnému řešení výskytu hlodavců v dané lokalitě. Zároveň je věcí individuálního přístupu kontrolních orgánů, zda-li budou považovat větší časový odstup mezi zásahy jako prokazatelnou snahu snížit počet hlodavců…

Závěr:

Kdo mne může kontrolovat ?

Kontrolu je oprávněn provádět místněpříslušný orgán zabývající se dohledem nad hygienou a životním prostředím. Zpravidla se jedná o Hygienickou stanici s jednotlivými místními odděleními. Ta je také oprávněna dávat podnět k postihování prokázaných neplnění zákonných předpisů. Nejčastěji k tomu dochází v případě, že dojde např. k napadení člověka (nejčastěji dítěte) hlodavcem (opět nejčastěji potkanem, který je zahnán do kouta). V takové případě většinou kontrolní orgány začnou prověřovat, zda-li majitel okolních domů (správci, předsedové družstev ap.) udělali prokazatelně vše pro to, aby k napadení nedošlo.

Toto vše uvedené se týká všech běžných bytových objektů, které se nenacházejí v pásmech se zvýšeným výskytem hlodavců (např. u řeky, pole, skládky) a nejedná se např. o potravinářskou výrobu, pro kterou platí pravidla výrazně přísnější. Takové provozy musejí mít zpracované postupy dle pravidel HACCP, které jasně definují povinnosti provozovatelů (viz. http://www.de­ratizace.com/hac­cp/ ).

Další podrobnosti najdete na našich webových stránkách: http://www.de­ratizace.com/de­ratizace/

Galerie – deratizace

… přebral …...

Někdo tu byl …...

Najdete ho? … jak na...

Dvůr s dlažbou, pod kterou jsou dutiny …

… ideální bydlení pr...

Celkově zanedbaný dvůr a na něm odpadky. Hlodavci zde bydlí rádi…

Průstupy okolo kanal...

V tomto historickém sklepě je dokonce nezajištěná studna.

… a opět sklep s příkladným nepořádkem…

Potkan bezprostředně ohrožoval obyvatele domu…

… v případě, že se cítí ohrožen, útočí…

…jeho rychlá likvidace jakýmikoliv prostředky je nutná.


WSi s.r.o. - Tomanova 82, Praha 6. E-mail: E-m*a*i*1
Tel.: 233 340 944-9, Fax: 233 340 950. Příjem objednávek 800 100 180